ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> កោះកុង
ប្រធាន
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត ពិន សាវ៉ាត
អនុប្រធាន
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់ គឹមលី
អគ្គលេខាធិការ
  អគ្គលេខាធិការរង
   ហិរញ្ញិក
    ហិរញ្ញិករង
     សមាជិក
     1. វេជ្ជបណ្ឌិត ទឹម ឃុន