ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> កណ្ដាល
ប្រធាន
 1. ឯកឧត្តមវេជ្ជ.កែវ សាន​ ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សមេ្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
អនុប្រធាន
 1. វេជ្ជបណ្ឌឹត គង់​ ឈុនលី
អគ្គលេខាធិការ
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត កែវ​ គៀតឆូហ្វ
អគ្គលេខាធិការរង
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ូ​ ផន
ហិរញ្ញិក
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត គាម​ ពិសិដ្ឋ
ហិរញ្ញិករង
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត ទាវ​ គន្ធារតនា
សមាជិក
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុក​​ ចាន់ភាត់
 2. វេជ្ជបណ្ឌិត លី​ មករា
 3. វេជ្ជបណ្ឌិត ឃឹម​ ណុក
 4. វេជ្ជបណ្ឌិត ជិន​ ស៊ុនតក់
 5. វេជ្ជបណ្ឌិត អែម​ សុកជា