ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> កំពង់ធំ
ប្រធាន
  1. ញ៉ែម ពីង
អនុប្រធាន
  1. ជុន ហុងឈាន
អគ្គលេខាធិការ
  1. ប៉ឹក គឹមសាន
អគ្គលេខាធិការរង
  1. ហ៊ុល ឈឿន
ហិរញ្ញិក
  1. អេង សៀន
ហិរញ្ញិករង
  1. ស្រេង សេងហ៊ាង
សមាជិក
  1. លឹមស៊ុន ប៊ុនហុង
  2. កែវ ដារី
  3. ឡេង តាំងលាង
  4. វ៉ា ​ស្រៀវ

ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិបារាយណ៍-សន្ទុក