ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> កំពង់ឆ្នាំង
ប្រធាន
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត លឹម លៀងងួន
អនុប្រធាន
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត ទិត្យ វុទ្ធី
 2. វេជ្ជបណ្ឌិត មុំ ឃៀងហេង
អគ្គលេខាធិការ
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត ងិន ចាន់សារ៉េត
អគ្គលេខាធិការរង
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត គង់ ច័ន្ទធា
 2. វេជ្ជបណ្ឌិត ឈុន ប៊ុនថា
 3. វេជ្ជបណ្ឌិត ញ៉ែម ចន្ថា
ហិរញ្ញិក
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត មាស ឌុតទី
ហិរញ្ញិករង
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ គង់
សមាជិក

  វេជ្ជបណ្ឌិត លឹម លៀងងួន
  ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យខេត្ត