ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> កំពង់ចាម
ប្រធាន
 1. បណ្ឌិត​ លន់​ ច័ន្ទរស្មី
អនុប្រធាន
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត គីម​ គឹមស្រ៊ន
 2. វេជ្ជបណ្ឌិត សៅ សំបូរ
 3. សាស្ត្រាចារ្យ យិន​ សីណាត
អគ្គលេខាធិការ
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ិន សែ
អគ្គលេខាធិការរង
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត សំ សង្វាត
 2. វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុក វ៉ារ៉ង់
 3. វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ី មុនីបូរិន្ទ
ហិរញ្ញិក
 1. គ្រូពេទ្យ បាន្នី ស្រូយ
ហិរញ្ញិករង
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ូច ថាលី
 2. វេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ុត​ទុម
សមាជិក

  ពីឆ្នំា២០០០ គឺជាប្រធានគណះកម្មាការរៀបចំបោះឆ្នោត គណះគ្រូពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម។
  ពីឆ្នំា២០០៧ គឺជាអនុប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាគណះគ្រូពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម​ក្នុងអណត្តិ២ឆ្នាំលើកទី១ នៃអណត្តិ៦ឆ្នាំលើកទី២។
  ពីឆ្នំា២០១៣ ខែមិថុនា គឺជាប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាគណះគ្រូពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមក្នុងអណត្តិ២ឆ្នាំលើកទី៣ នៃអណត្តិ៦ឆ្នាំលើកទី២។
  បានប្រឡងជាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណះ​ នាខែតុលាឆ្នាំ២០១៤ ។​