ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> ស្វាយរៀង
ប្រធាន
  1. លោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត មួង សុផល
អនុប្រធាន
  1. លោកវេជ្ជ.គុជ ស៊ីថា
  2. លោកស្រីគ្រូពេទ្យ ឡុង សាឡី
អគ្គលេខាធិការ
  1. លោកវេជ្ជ.ទែន សាបុណ្យ
អគ្គលេខាធិការរង
  1. លោកវេជ្ជ.អ៊ុំ សារ៉ុន
ហិរញ្ញិក
  1. លោកវេជ្ជ.ចាន់ ដារ៉ា
ហិរញ្ញិករង
  1. លោកស្រីគ្រូពេទ្យ ឯម សាអន
សមាជិក
  1. លោកវេជ្ជ.ម៉ោញ សុខា
  2. លោកវេជ្ជ.ឡាក់គឹម ខេមរិន្ទ