ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> ព្រៃវែង
ប្រធាន
 1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទឹម កុសល
អនុប្រធាន
 1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត នូ សុផល (អនុប្រធានទី១)
 2. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុង ចាន់ធឿន (អនុប្រធានទី២)
អគ្គលេខាធិការ
 1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ញឹក ឌឹមនរ៉ា
អគ្គលេខាធិការរង
 1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លី ប៊ុនធឿន
ហិរញ្ញិក
 1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត សូ សារឿន
ហិរញ្ញិករង
 1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទេព សំអឿន
សមាជិក
 1. លោកគ្រូពេទ្យ ពេជ្រ បូឡា
 2. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ស្រី អាចារ្យ
 3. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឡុង នឿន
 4. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត សាន គឹមហុង