ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> ព្រះវិហារ
ប្រធាន
  1. សុក​​​​​​​​​​​​វាសនា
អនុប្រធាន
  1. ឆាយសេាមុន្នី
  2. ដេង​អង្កាបុស្ស
អគ្គលេខាធិការ
  1. ឃុត​សុឃុន
អគ្គលេខាធិការរង
  1. សុមសុិញ
ហិរញ្ញិក
  1. ឥ្រាងធិតា
ហិរញ្ញិករង
    សមាជិក