ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> បន្ទាយមានជ័យ
ប្រធាន
  1. ​កែវ ពេជ្រសុវណ្ណ
អនុប្រធាន
  1. ប៉ុល ប៊ុនធឿន
អគ្គលេខាធិការ
  1. ទេស ស៊ីម៉ុន
អគ្គលេខាធិការរង
  1. ប៉ុល ប៊ុនធឿន
ហិរញ្ញិក
  1. ហ៊ុល សុផល្លី
ហិរញ្ញិករង
    សមាជិក