ដំណើរការ​នៃ​ការចុះ​បញ្ជិកា
តើ​ការចុះ​បញ្ជិកា​មាន​ដំណើរការ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​?
បន្ទាប់ពី​បាន​ដាក់​ទម្រង់​បែបបទ​សុំ​ចុះ​បញ្ជិកា​មក​គណៈ​គ្រូពេទ្យ​រាជធានី​-​ខេត្ត​រួច ក្រុមប្រឹក្សា​គណៈ​គ្រូពេទ្យរាជធានី​-​ខេត្ត នឹង​ធ្វើ​ការវាយតម្លៃ​ទម្រង់​បែបបទ​របស់លោក​-​លោកស្រី និង​កំណត់​ថា តើ​លោក​-​លោកស្រី​បាន​បំពេញ​ត្រឹមត្រូវ​និង​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ចុះ​បញ្ជិកា​ឬទេ​។ ប្រសិន​បើ​លោក​-​លោកស្រី​បាន​បំពេញ​លក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ ការិយាល័យ គណៈ​គ្រូពេទ្យ​រាជធានី​-​ខេត្ត នឹង​ជូនដំណឹង​ពី​ការចុះ​បញ្ជិកា​របស់លោក​-​លោកស្រី​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​។ លោក​-​លោកស្រី​ក៏​នឹង​ទទួលបាន​វិញ្ញាបនបត្រ​នៃ​ការចុះ​បញ្ជិកា ដែល​ចេញ​ដោយ​ការិយាល័យ​គណៈ​គ្រូពេទ្យ​ជាតិ​។​

តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ធ្វើការ​ចុះ​បញ្ជិកា​ជាមួយ​គណៈ​គ្រូពេទ្យ​កម្ពុជា​យ៉ាងដូចម្តេច​?  
ដើម្បី​ចុះ​បញ្ជិកា​ជាមួយ​គណៈ​គ្រូពេទ្យ​កម្ពុជា​លោក​-​លោក​ស្រី​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យសុំ (​មាន​គំរូ​ទម្រង់​បែបបទ​ជូន​) ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​នូវ​ឯកសារយោង​និង​ប្រាក់​ភាគទាន​ទៅកាន់​ការិយាល័យ​គណៈ​គ្រូពេទ្យ​រាជធានី​-​ខេត្ត​នៅក្នុង​រាជធានី​-​ខេត្ត​ដែល​លោក​-​លោក​ស្រី​កំពុង​ប្រកប​វិជ្ជាជីវៈ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ក្នុង​រយៈពេល​ចុះ​បញ្ជិកា​នេះ​។​

​សូម​ចុច​នៅ​កន្លែង​នេះ​ដើម្បី​ទាញ​យក​ទម្រង់​បែបបទ​សុំ​ចុះ​បញ្ជិកា