ឯកសារយោងសម្រាប់គ្រូពេទ្យខ្មែរ


ដើម្បីបំពេញក្នុងដំណើរនៃការចុះបញ្ជិកាសូមដាក់ពាក្យសុំរបស់លោក-លោកស្រីដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារយោងផ្សេងៗទៅតាមប្រភេទបញ្ជិកា ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 

  • រូបថត២សន្លឹក​ (4x6)
  • ដែលមានចុះហត្ថលេខា របស់លោក-លោកស្រី (មួយច្បាប់)
  • វិញ្ញាបនបត្រនៃការចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ (ថតចម្លង)